Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2024. január 1.

1. Bevezetés

2. Milyen fogalmakat használunk a tájékoztatónkban?

3. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

4. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célból, mennyi ideig és milyen felhatalmazás alapján? Hogyan tudja törölni, módosítani az Ön személyes adatait?

5. Milyen egyéb adatokat kezelünk, milyen célból, mennyi ideig és milyen felhatalmazás alapján? Hogyan tudja törölni, ezeket az egyéb adatokat?

6. Ki kezeli az Ön személyes adatait? Hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?

7. Kiknek és miért adjuk át az Ön személyes adatait?

8. Kik férhetnek még hozzá az Ön személyes adataihoz?

9. Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban?

10. Kihez fordulhat, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van?

 

1. Bevezetés

A www.bestmind.hu honlap üzemeltetője, a BESTMIND 2000 Kft. (8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34.), a továbbiakban mint, Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, amiben ismerteti az általa alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Tájékoztató a Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.bestmind.hu webáruház Adatvédelmi Tájékoztatója folyamatosan elérhetők a https://bestmind.hu/adatvedelem címen.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatfeldolgozó különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályok rendelkezéseit:

    - Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR);
    - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
    - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
    - 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Milyen fogalmakat használunk a tájékoztatónkban?

Adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő : aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A Felhasználó az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Személyes adat vagy adat : bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó : az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Honlap : az Adatkezelő által üzemeltetett www.bestmind.hu internetes oldal.

Szolgáltatás(ok) : az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

Felhasználó : az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja személyes adatát.

Külső szolgáltató : az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató : az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek adatigénylése esetén, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célból, mennyi ideig és milyen felhatalmazás alapján? Hogyan tudja törölni, módosítani ezeket a személyes adatokat?

A www.bestmind.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 25 nap.

A www.bestmind.hu kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, szövege, a felhasználó számítógépének IP címe, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

    - postai úton a 8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34. címen,

    - e-mail útján az info@bestmind.hu címen.

A www.bestmind.hu hírlevél

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, változásokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

    - belépve a fiókjába a hírlevél feliratkozás / leiratkozás oldalon,
    - postai úton a 8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34. címen,
    - e-mail útján az info@bestmind.hu címen.

A www.bestmind.hu regisztráció

Az adatkezelés célja: a Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat, biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, faxszám, cégnév, adószám, utca, házszám, kiegészítő címadatok, város, irányítószám, ország, megye a felhasználó számítógépének IP-címe, dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített regisztrációk esetében 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

    - postai úton a 8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34. címen,
    - e-mail útján az info@bestmind.hu címen.

A www.bestmind.hu vásárlás, számlázás

Az adatkezelés célja: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés, jogi kötelezettség.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, faxszám, cégnév, adószám, utca, házszám, kiegészítő címadatok, város, irányítószám, ország, megye, dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje: 8 év.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni, így ezen személyes adatok törlésére az Adatkezelőnek korábban nincs lehetősége.

A www.bestmind.hu szállítás

Az adatkezelés célja: a megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cégnév, utca, házszám, kiegészítő címadatok, város, irányítószám, ország, megye, dátum és időpont, egyéb megjegyzés a futár számára.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a megrendelt áru kiszállításának időpontja, de legkésőbb 25 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

    - postai úton a 8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34. címen,
    - e-mail útján az info@bestmind.hu címen.

5. Milyen egyéb adatokat kezelünk, milyen célból, mennyi ideig és milyen felhatalmazás alapján? Hogyan tudja törölni, ezeket az egyéb adatokat?

Cookie-k

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

Mi az a cookie?

A cookie változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Cookie beállítások

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Felhasználó a cookie engedélyezését vagy letiltását, vagy a már korábban a számítógépe merevlemezére telepített cookie-k megtekintését, törlését általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el.

Részletes leírást az egyes böngészők cookie beállítási lehetőségeiről az alábbi weboldalakon talál:

Firefox: Sütik - információ, amelyet a weboldalak tárolnak a számítógépén
Chrome: Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése a Chrome-ban
Edge: Cookie-k törlése és kezelése
Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Safarival

Milyen fajta cookie-at alkalmazhatunk?

Google Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát és telepítse a bővítményt böngészőjéhez.

A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A Felhasználók a böngészőjükben is letilthatják a Google Analytics cookie-k használatát.

A Google Analytics által használt cookie-król az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről weboldalon tájékozódhat.

Google Adwords cookie

A weboldal a Google Inc. Google Adwords rendszerének konverziókövető és remarketing szolgáltatását használja vagy használhatja.

A konverziókövetés egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével a weboldal tájékoztatást kap a hirdetésükre kattintó Felhasználók számáról.

A remarketing egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével a weboldal azoknak a Felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a webáruházat, releváns hirdetéseket jelenít meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik.

A Google Adwords rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével egyrészt elemzi a weboldalunk hirdetéseinek hatékonyságát, valamint a webáruházunkban korábban tett látogatásai alapján releváns hirdetéseket jelenít meg az Ön számára más weboldalakon.

A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak a Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek – Hirdetés weboldalon.

A Felhasználók a böngészőjükben is letilthatják a Google Adwords cookie-k használatát.

A Google Adwords által használt cookie-król a A Google által használt cookie-k típusai weboldalon tájékozódhat.

Célzott vagy reklám cookie

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk.

Az ilyen típusú cookie-k használatához az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg.

Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:

    - információkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy tőlünk kapott e-mailre válaszol.

    - korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

Ha le szeretné tiltani az ilyen típusú cookie-k használatát lépjen be a fiókjába és egyszerűen iratkozzon le a hírlevél szolgáltatásunkról.

Harmadik féltől származó cookie

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Részletesebb tájékoztatót talál a viselkedés alapú reklámokról, az alkalmazott cookie-król az Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség weboldalán.

Az Európai Interaktív Digitális Hirdetési Szövetség kialakított egy elutasítási programot, amin keresztül lehetősége van az ilyen hirdetéseket a rendszerben részt vevő összes cégre vonatkozóan elutasítani. A viselkedés alapú reklámokat letilthatja az Elutasítási Program weboldalon.

Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatásokat), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

6. Ki kezeli az Ön személyes adatait? Hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?

Név: BESTMIND 2000 Kft.
Székhely: 8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34.
Cégjegyzékszám: 20-09-078063
Adószám: 23292321-2-20
Telefon: +36-20-953-2323
E-mail: info@bestmind.hu

7. Kiknek és miért adjuk át az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban lentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Telefon: +36-1-789-2789
E-mail: support@tarhely.eu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el (tárhelyszolgáltatás), személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Számla tárolását végző adatfeldolgozó:

Név: LEONART Bt.
Székhely: 2517 Kesztölc, Esztergomi út 47.
Cégjegyzékszám: 11-06-003839
Adószám: 23654095-1-11
Telefon: 06-33-484-474
E-mail: papirsarkany@invitel.hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, a számlázáshoz kapcsolódó személyes adatok megismerésére jogosult.

Szállítást végző adatfeldolgozó:

Név: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1134. Budapest, Váci út 33. 2em.
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Adószám: 13034283-2-41
Telefon: +36-1-501-6200
E-mail: dpd@dpd.hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, a szállításhoz kapcsolódó személyes adatok megismerésére jogosult.

Szállítást végző adatfeldolgozó:

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefon: +36-1-767-8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, a szállításhoz kapcsolódó személyes adatok megismerésére jogosult.

Online bankkártyás fizetést végző adatfeldolgozó:

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-44
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, a megrendelések vételárának online bankkártyával történő kiegyenlítése esetén a megrendelésekhez kapcsolódó személyes adatok (név, email cím, telefonszám, számlázási adatok) megismerésére jogosult.

8. Kik férhetnek még hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

Regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek vagy együttműködhetnek olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Inc., Google LLC.

Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek

Facebook Adatkezelési Szabályzat

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

Az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt.

E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon, clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC.

Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek

Facebook Adatkezelési Szabályzat

Egyéb külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz – akár a Felhasználó közreműködése által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Vimeo INC., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

9. Milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által a regisztrációkor megadott Személyes adatok, a Felhasználó személyes fiókjába történő bejelentkezés után megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@bestmind.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

A Felhasználó által a regisztrációkor megadott Személyes adatok, a Felhasználó személyes fiókjába történő bejelentkezés után módosíthatók.

Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatók helyre.

A törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható,

    - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
    - ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, vagy kötelez,
    - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

    - ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

    - ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás,

    - ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

10. Kihez fordulhat, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van?

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adatkezelő munkatársai:

Név: BESTMIND 2000 Kft.
Székhely: 8314. Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 34.
Telefon: +36-20-953-2323
E-mail: info@bestmind.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: http://www.naih.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelési Tájékoztató letölthető PDF.